Bakgrund

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens syfte: Att tydliggöra skolan/förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barn och elevers trygghet i skolan/förskolan. Lagens innebörd: Att all diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskola, skola och vuxenutbildning. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som exempelvis mobbning. Lagens ändamål: Att främja barn och elevers lika rättigheter, att motverka diskriminering och att motverka annan kränkande behandling.

Vår vision

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling.

Trollbergets mål

 • Att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss.
 • Att vi lyssnar och respekterar varandra.
 • Att vi övar upp den empatiska förmågan från början.

Ordningsregler vid förskolan

Så här arbetar vi Regler görs upp med utgångspunkt från varje barngrupp under hösten. Barnen är med och bestämmer reglerna. Grundförutsättningen är få regler som vi följer och där vuxna är viktiga förebilder. Vid inskolning med ny familj går vi igenom rutiner och regler på förskolan.

Förebyggande arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling.

Det förebyggande arbetet ska vara långsiktigt och omfatta individ och gruppnivå. All personal och föräldrar som arbetar i verksamheten arbetar förebyggande genom att:

 • Det finns tydliga vuxna förebilder.
 • Det finns ett positivt dagligt arbetsklimat där vi samarbetar.
 • Det finns gemenskapsfrämjande aktiviteter både i barngruppen och med föräldragruppen.
 • Vi stannar upp när barn bråkar för att visa att vi bryr oss.
 • Aldrig tillåta nedlåtande kommentarer eller miner.
 • Påminna barnen om att berätta för någon vuxen om någon utsätts för elakheter.
 • Observera tysta och tillbakadragna barn.
 • Alltid reagera på fula ord.
 • Uppmärksamma de barn och vuxna som inte är på plats för att förmedla att vi saknar dem som inte är här.

Främjande insatser

Vi tränar på att:

 • Hålla varandra i handen.
 • Att alla kan sitta bredvid varandra.
 • Se till att alla kamraterna får plats.
 • Att massera eller röra varandra.
 • Uppmuntra barnen att hjälpa varandra.
 • Prata om hur man ska vara en bra kompis.
 • Tema ”vänner” i ramsor, sånger och drama.
 • Uppmuntra icke traditionella könsmönster.

Att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling.

Eftersom barnen är små finns personalen närvarande och utredning och åtgärder hänger därför ofta samman i en enda handling genom att vara en närvarande vuxen förebild.

Empatimodellen

Vi gör så här när något har hänt:

 1. Stanna upp och reflektera. Vi ställer frågan ”Hur gick det? Hur känns det?”
 2. Vi tar hand om den som har ont och/eller är ledsen ”Kan jag göra något för dig? Kan jag blåsa eller massera?” Denna handling innebär att den som har slagit eller sårat nu måste ta mjukt och fint i sin kamrat.
 3. När vi har funderat på vad vi har gjort, försökt ställa till rätta och tagit ansvar för vår handling är det dags att säga det viktiga ordet ”förlåt.” Detta kräver dock att barnet har nått en viss empatisk mognad, det är viktigare att ”göra” förlåt än att ”säga” förlåt!

Om trakasserier eller annan kränkande behandling inte upphör mellan barn agerar vi enligt följande:

 1. Samtal med personal.
 2. Samtal med föräldrar.
 3. Föräldrar kallas till samtal med personal och rektor. Dokumenterar åtgärder och planerade åtgärder.


Om trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer från personal eller annan förälder till ett barn:

 1. Personal/förälder som fått kännedom talar med personen i fråga.
 2. Ber rektor om hjälp.
 3. Ber styrelsen om hjälp.


Om trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer från barn till personal eller annan förälder:

 1. Den vuxne talar med barnet utifrån vår empatimodell.
 2. Tala med barnets förälder.

Kränkningar mellan vuxna:

 1. Löses i första hand mellan berörda parter.
 2. Kontakta rektor, personalansvarig eller annan styrelseledamot.

Att hålla likabehandlingsplanen levande

AktivitetAnsvarig
Revideras en gång/år planeringsdag jan.Rektor, övrig personal
Information till nyanställda, nya medlemmarRektor
KompetensutvecklingStyrelsen
EmpatimodellenPersonal och föräldrar
Fråga om trivsel i varje utvecklingssamtalPersonal