I enlighet med läroplan, skollag och barnkonventionen ska förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig och locka till nyfikenhet att utforska omvärlden.

Trollbergets verksamhet utgår från barnens intressen och behov. Vi tar till vara deras nyfikenhet och kompetens för att de ska känna delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Vi söker kunskap genom lek, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Genom samspel lär vi av varandra, barn och vuxna. Vi växlar mellan olika aktiviteter under dagen och vistas mycket utomhus, vi uttrycker oss på många olika sätt för att ge utrymme för fantasi och kreativitet.

Mat, natur och hållbart tänkande ligger oss varmt om hjärtat och är lite av förskolans filosofi.

Personalen ska genom sitt förhållningssätt ge barnen möjlighet att utveckla sin självkänsla, självständighet och förmåga att visa hänsyn till andra.

Föräldrarna ses som en extra resurs i verksamheten och har stor insyn och möjlighet att påverka. Vi har återkommande aktiviteter som främjar gemenskapen mellan barn, personal och föräldrar.

Samarbete sker med skolorna i Timmersdala, Lerdala och Frösve inför barnens skolstart.